Grafgedichten >> Kernwoord: Grafzerk

 • Ayolt Tonkes

  Boventekst:

  Ter nagedachtenisse van de eersame
  Ayolt Tonkes
  kerkvoogd op de Meeden, geboren
  den 26 Januari 1714 en overleden 1783
  den 16 Juni

   

  Grafgedicht:
  De dood maait aller leven af
  De oudsten rukt hy naar het graf
  Die hier in aanzien waaren
  De scepter spadt arm en ryk
  Maakt hij door zynen zeis gelyk
  En gaat hier niemand sparen
  Gelukkig, die zig zelven kendt
  En naar Christus heene wendt

 • Tonnis Luitjens

  Boventekst

  Ter nagedachtenis van
  de eerzame Tonnis Luitjens,
  eigenerfde op de Meden,
  geboren 9 may 1713
  en overleden den 3 febr. 1788

   

  Grafspreuk:
  Men quelt zig hier vergeefs ’t geen
  d’aard ons af koomt eischen
  Is aard en ’t leeven als ‘g gezaide
  met de seissen
  God s werk alleen helaas al schynt
  ons niets te deeren
  Verbryzelt ons gestel, doet ons
  tot aarde keeren

 • Edzo Tonkes

  Boventekst:

  Ter gedachtenis
  van Edzo Tonkes, geboren
  den 1 april 1730, overleden den 7 dec. 1802
  in den ouderdom van 72 jaren
  en ruim 8 maanden
  en zyn dierbare echtgenoot
  Eeltje Eppes, geboren den 3 febr.
  1743, overleden den 30 janri 1806
  in den ouderdom van 63 jaren

   

  Grafgedicht:
  Vraagt gij, o wandelaar, wie leggen hier begraven?
  Een paar in hunne deugd geagt by alle braven
  Dat midden in ’t geluk de vrucht van hunnen vlyt
  Aan Godsdienst, kunde en deugd hun dagen heeft gewyd
  De man van kindsbeen af aan ’t akkerwerk verbonden
  Heeft door ’t onginnen van een aantal woeste gronden
  Aan veelen brood verschaft en daardoor meer verrigt
  Dan menig koning, die paleizen heeft gestigt.
  De vrouw, de kroon haars mans, door deugen zacht gedreven
  Zocht in het huisbeleid, haar man opzij te streven
  En won door hare deugd, hoe zwak haar luister scheen
  De liefde van ’t gezin en de achting van ’t gemeen
  Nu door Gods vaderhand aan de aardsche zorg ontheven
  Verbeid hun stoflyk deel, hier de uchtendstond van ’t leven
  Dat Jezus Christus in de blyde onsterflykheid
  De waare deugd ten loon zyn kindren heeft bereid

   

 • Tetje Harms

  Boventekst:

  Ter nagedachtenis van
  de eerzame Tetje Harms,
  wedw. Van wylen Ayolt Tonkes,
  in leven kerkvoogd op de Meeden,
  geboren den 15 january 1735
  en overleden den 15 january 1813

   

  Grafgedicht:
  Hier onder dezen steen beneden
  Rust naast haar man, ’t ontzielde lijf
  Van haar, die juist is overleden
  Na tachtig jaren aardsch verblijf
  Na van haar aardschen post ontslagen,
  Deelt zij thans in haar eeuwig lot.
  Haar ligchaam werd in ’t graf gedragen,
  De plaats waar vleesch en been verrot.

 • LUITJEN L. BOUMAN

  Boventekst:

  LUITJEN L. BOUMAN
  GEBOREN DEN 17 MEI 1812
  OVERLEDEN DEN 1 DECEMBER 1837

   

  Grafgedicht:
  HIER RUST EEN OUDERLIEVEND KIND,
  EEN JONGELING, VAN ELK BEMIND
  EEN CHRISTEN, DIE ALS CHRISTEN LEEFDE
  EN IMMER NAAR VOLMAKING STREEFDE
  DE HOOP VAN HEM EENS WEER TE VINDEN
  BIJ AL DE VROOM GESTORVEN VRINDEN.
  DIE HOOP DIE LEENIGT ONZE SMART
  DIE HOOP GEEFT TROOST AAN ‘T BLOEDEND HART

 • Zwaantje Luitjens Bouwman

  Boventekst:

  Zwaantje Luitjens Bouwman
  ge. 4 april 1818, overl. 5 aug. 1845
  echtgenoote van
  Nanno Hommes Tonkens

   

  Grafgedicht:
  Hier rust een een brave gade en moeder,
  Aan echtvriend, vader, zusters, broeder
  En zoon in ’s levens bloei ontrukt,
  Haar zuigeling van negen weken,
  Weldra aan vreemde borst bezweken,
  Wordt ook door dezen steen gedrukt.

Archieven