Grafgedichten >> Kernwoord: Grafzerk

 • Grafzerk 3

  Boventekst:

  ANNO 1708, DEN 7 JANUARY
  Myn lichaam rust hier in dit graf
  Dog hoopt genieten voor dit slyk
  Een erfdeel in Gods koninkryk
  Waarin myn ziel nu wordt gevoed
  Uit enkel liefde door Christi bloed.

   

  Grafgedicht:
  Hy, die syn hert de Gods
  geest gaf Tot rustplaats
  rust hy in dit graf.
  Nu cronen hem zyn deugden
  weer. Syn siel met heil
  syn naam met eer

 • Bronger Jemmes Brouwer

  Grafgedicht:

  Anno 1708, den 28 april, is
  Christelyck in den Heere ont
  Slapen die eer en agtbare
  Bronger Jemmes Brouwer en
  Eigenerfde op die Mieden, syns
  Ouderdoms waar in het vyf en
  Twintigste jaar, verwachtende
  Met alle gelovigen een zalige
  Opstandinge doorJesum
  Christum

 • KOERT SYPKENS

  Boventekst:

  ANNO 1710, DEN 16 APRIL, IS DE
  EERBARE KOERT SYPKENS ZEER
  CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST,
  OUT 76 JAREN, VERWAGTENDE MET
  ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE
  OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
  DOOR JEZUM CHRISTUM

 • Grafzerk 7

  Grafgedicht:

  Hier rust ik in dit graf bedekt
  ter tyd toe, dat my God opwekt
  om met myn ziel alsdan ’t onvangen
  ’t Geen ik in Christus met verlangen
  gezogt heb; ’t is de zaligheid
  die voor Gods kindren is bereid

 • MEERTEN BRONGERS BUSSCHER

  Boventekst:

  ANNO 1724 DEN 15 JULI , IS DE EERBARE
  MEERTEN BRONGERS BUSSCHER,
  ZONE VAN DE EERZAME BROUWER
  BRONGER JEMMES, IN HET 17DE
  JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZEER
  CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN
  VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
  DINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
  ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM

   

  Grafrijm:
  Myn Ouders, moest ik U verlaten
  Myn jeugt zig bukken voor de doodt
  Die my beminden boven maten
  Treurt niet! myn ziel in Abrams
  schoot
  Heeft ’s Hemels zaligheit verworven
  Ook zal myn Vleesch door Jesu kragt
  Schoon ’t van de wormen is bedorven
  Daar heerlyk worden ingebragt
  Om met de ziel eens na dit leven
  Te delen aan het hoogste goet
  Dat God ten prys de zyn wil geven
  Uit vry genaad om Christi bloet

 • CHRIS TINA POLACIUS

  ANNO 1733, DEN 21 MEERT
  IS KRISTELYCK IN DEN HERE
  GERUST DE EERSAME CHRIS
  TINA POLACIUS, DE DUEGT
  SAME HUISVROU VAN DE
  EERB. LUITIEN TONNIS, KERCK
  VOOGT EN OUDERLINCK OP DE
  MIEDEN, IN HET 44STE JAER
  HAERS OUDERDOOMS, VER-
  WACHTENDE MET ALLE UIT
  VERKOREN EEN VROLYCKE OP\
  STANDINGE TE JONGSTEN DAGE

 • Grafzerk 24

  Grafgedicht:

  Alschoon de mensch hier alles heeft
  In Voorspoedt lang en wenschelick leeft
  Soo is in ’t eind gewis de doodt
  Maar voor Gods kinderen is geen noot
  Omdat haar zielen rusten in
  Abrams schoot

 • FREERICK KEMPKES

  Boventekst:

  ANNO 1737, DEN 30 NOVEMB,
  IS CHRISTELYK IN DE HEER
  ONTSLAPEN FREERICK
  KEMPKES, OUT INT 34 JAER
  VERWACHTENDE EEN SALI
  GE OPSTANDINGEN MET ALLE
  GELOOVIGE DOOR JESUS
  CHRISTUS

   

  Grafgedicht:
  In het beste van myn dagen
  Kwam God het te behagen
  Myn lichaam an te tasten
  Met sware Terings kragten
  En my voor ’t aardsch schenken
  Og mensch, wilt het bedenken
  De Zaligheid door Christy bloed
  Dees hoop staad vast in myn gemoed

 • Harm Hindriks

  Boventekst:

  Anno 1738, den 15 January, is in
  den Heere gerust Bouke Brongers
  huisvrou van den eersame
  Harm Hindriks, zylvest op
  den Mieden, in het 33ste jaar ha
  res ouderdoms, verwachtende een
  zalige opstandinge ten eeuwigen
  leven door Jesus Christus

   

  Grafgedicht:
  Na een lang zuikelen en noodt van
  baren
  Doen most ik van dese werelt
  vervaren
  En rust hyr met myn kleinste kint
  teer
  En werp myn sorg op God den Heer
  En Jesum Christum zynen zoon
  Die ons wil brengen in des hemels

 • D.E. Aeise Harms

  Boventekst:

  Anno 1738 den …. is in den Hee,
  re ontslapen D.E. Aeise Harms
  doghter van de eersame Harm
  Hendriks, in het negende jaar ha
  res ouderdoms, verwagtende door
  een zalige opstandinge ten eeuwigen
  alleen door Jezus Christus

   

  Grafgedicht:
  Ik waer een zuikeling omtrent al myn dagen lang
  Het viel myn Moeder swaar, myn Vader bang
  En wens met haar in heerlykheit te zyn Verblyt
  Nu rust ik hier an myns Moeders zyt

Archieven