Grafgedichten >> Kernwoord: Grafzerk

 • Graf 3

  Boventekst
  ME TEGITUR VIR LONGO
  RERUM USU PERITISSIMUS HENRICUS REDEKER
  HUIUS DITIONIS, PRAEFECTURAE
  VETERIS, DUM VIVERET LANDSCRIBA ET CONSILIARIUS
  PRUDENTISSIMUS
  NATUS VIR NOSTER ANNO 1583 NOVEMB.
  DENATUS 16 MART ANNO NAT.CHR. 1649

   

  Randspreuk wapen:
  Laet, als het God belieft, ons lichaem hyr bederven.
  Een die wel heeft geleeft, en kan niet qualic sterven

   

  Ondertekst
  DE EER EN DEUGDRYKE VROUWE
  RIEMEN MEMMES,
  GEWESENE HUISVROUW VAN DEN ERENVESTEN HEER
  HEINRIC REDEKER,
  LANDESSCRIVER DER BEIDEN OLDAMTEN,
  NATUS VIR NOSTER ANNO 1583 NOVEMB.
  DENATUS 16 MART ANNO NAT.CHR. 1649

 • Graf 7

  Boventekst
  PETRONELLA ELISABETH KESTNER,
  WEDUW. E.S. EGGERIKS
  GEBOREN DEN 1 AUGUSTI 1724
  GESTORVEN DEN 13 OCTOBER 1797

   

  Grafgedicht
  DIE ZIG GEHEEL MELAATS ERKENT
  EN ZIG DAARMEE TOT JEZUS WENDT
  AFWASCHING SMEKENDT IN ZYN BLOEDT
  DIE STREEFT DEN HEMEL TE GEMOET

 • Graf 13

  Randschrift
  A° 1663, DEN 12 SEPT., IS VROUWE MENIA EYSSONIUS,
  HUISVROUW VAN DE HEER LANDSCHRIVER E. EDZENS, IN
  DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE VAN HIER EEN
  SALIGE OPSTANDINGE
  DES LICHAEMS.

   

  Grafgedicht
  EEN SPRUIT UIT EYSS-MEMM-ENS
  Stam
  EN EDZENS VROUW HAER AFSCHEYT
  NAM
  VAN D’AERD INT BLOEYENST VAN HAER
  LEEVEN
  EN IS TOT HAEREN GODT VER
  HEEVEN
  HAER SIEL, IN HEERLYCKHEYT VER
  HEUGT
  WENSCHT IN HAER LICHAEM ‘S HEMELS
  VREUCHT

 • Graf 14

  Boventekst
  ANNO 1695, DEN 29 NOVEMBER, IS
  CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAIN
  DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
  VERWACHTENDE VAN HIER EEN
  PEN DE EER EN ACHTBARE PHEBO
  FREDERIC{KS}, ZYLVEST EN KERCK
  VOOGHT TOT NOORTBROEK, INT
  55 JAAR SYNS OUDERDOMS, VER
  WAGTENDE EEN SALIGE OP
  STANDINGE IN CHRISTO TEN
  EEUWIGEN LEVEN, AMEN.

   

  Grafgedicht
  Hier leit bedolven, die voor deesen
  Plag zyn een stut van landt en kerc
  ’T is Pheebo Fredericks schrander weesen
  Die neergedrukt wordt van dees zerc
  Maar dog, zyn naam, zyn eer en luister
  Blyft by ons buiten ’t nare graff
  Zijn ziel, schoon ’t lichaam leit in ’t duister
  Bloeit voor Godt als Aarons staff

 • Graf 21

  Boventekst
  A° 1700, DEN 5 APRIL, IS CHRISTELYK IN
  DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELGEL
  DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
  VERWACHTENDE VAN HIER EEN
  EERDE HR. WIBRANDUS AMSINGH, DER BEIDE
  REGTEN DOCT., OUDT 31 JAAR.

  A° 1699, DEN 16 OCTOBR, IS MEDE IN
  DEN HEERE GERUST DESSELFFS HUIS
  VROU BONNA FREDERIX, OUDT 18 JAAR,
  VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTAN
  DINGE IN CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN

   

  Ondertekst

  Siet hier dit jeugdig paar, bedeckt van dese zarc
  Plag zyn een stut van landt en kerc
  verbonden haar ten trou, soo is de vrou gestorven
  na sy een week te voor een soone had verworven
  de man na een halff jaar soekt op syn wederhelft
  in ’t duister nare graf en ’t heemelsche verwelft
  daar zy de eere Gods in heiligheidt betragten
  en dit haar stoflic deel, ten jongsten dag verwagten.

 • Graf 23

  Tekst boven:
  DE WELEERW. ZEERGEL. HEER
  B. DE ROOS IS GEB. TE
  EMBDEN D. 26 DEC. 1761
  EN, NADAT ZYN EERW. IN VIER ONDER
  GELIE HAD VERKONDIGD, ALHIER TE
  NOORDBROEK D. 8 SEPT. 1789 IN
  DEN BLOEI ZYNERJAARENOVERLEEDEN.

   

  Grafgedicht
  RUST HIER, DE ROOS, UW STOF
  UW GEEST ZINGT GODE LOF

 • NANNO AMSINGH

  ANNO 1690, DEN 10 SEPTEMBER,
  IS DIE EERSAMR NANNO AMSINGH,
  IN SYN LEVEN KERCKVOOGHT TOT ZUITBROECK
  ALSMEDE ZYLVEST
  VAN TERMUNTERZYL,CHRISTE
  LYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
  INT 50 JAER SYNS OUDERDOMS,
  VERACHTENDE MET ALLE WARE
  GELOOVIGEN EEN SALIGE OPEER
  STANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM

   

  Hier rust nu eene in dit graff
  die sich geheelyck over gaff
  Vooreerst syn Ziel an Godt denHeer
  dan tot syns naesten nut en eer
  En daerin heeft hy voort gegaen
  Totdat syn levent was gedaen
  Soodat niemant an hem gedenckt
  Of wenscht hem toe, dat Godt hem
  schenckt
  Die vreught, daer hy syn kindren al
  met croonen en beschencken sal.

 • JAN ARENTS

  ANNO 1697, DEN 2 FEBRUAYUS,
  IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE
  ONTSLAEPEN DEN EERSAMEN JAN
  ARENTS, WEDMAN EN KERCKVOOGHT
  TOT SUYDTBROECK, OUT ONGEVEER
  41 JAEREN, VERWACHTENDE MET AL
  LE WARE GELOOVIGEN EEN SALIGE OP STANDINGE
  DOOR JESUM CHRISTUM

   

  In vrede levend, eensgesint,
  Van lant, vrouw, kindren seer bemint
  Trof my die doot syn scherpste swaard
  Selfs ruckt myn ziel ten hemel vaerd
  ‘K rust nu alhyr, doch voor een tydt
  Myn ziel haer in den Heer verblydt
  Oock heerlyck werde opgeweckt

 • EPPIEN AMSING

  ANNO 1726, DEN 19 MEERT, IS DE EER
  EN DEUGTSAME VROU EPPIEN AMSING,
  WEDUWE VAN WYLEN DE WEDMAN EN KERK
  VOOGT JAN ARENTS, IN DEN HEERE GERUST
  IN HET 63STE JAAR HAARS OUDERDOMS,
  VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
  DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

   

  Nadat myn egaas sterflyk diel
  Voor vele jaren my ontviel
  Bescheen my het geluk, dat ik
  In my vervult zag door ’t beschik
  Van God ’t geen opgesloten ligt
  In d’ houlykszegen, ’t was ’t gesigt
  Des nageslagts, dog ’t beste ziet
  Myn ziel nu vreed en vreugt geniet.

 • Bronne Remkes

  Boventekst:

  Ao 1694, den 11 juni, is de deugd
  zame Anje Hendriks, de gewe
  zene huisvrouw van de eerzame
  Bronne Remkes, christelyk in
  het 44 jaar haars ouderdoms
  in den Heere ontslapen, verwag
  tende met alle ware gelovigen
  een zalige opstandinge al
  leen door Jezum Christum

   

  Rijmtekst:
  Myn dagen zyn gesneden af
  Myn lichaam rust hier in dit graf
  Dog hoopt genieten voor dit slyk
  Een erfdeel in Gods koninkryk
  Waarin myn ziel nu wordt gevoed
  Uit enkel liefde door Christi bloed.

Archieven