Grafgedichten >> Categorie: Zuidbroek

 • NANNO AMSINGH

  ANNO 1690, DEN 10 SEPTEMBER,
  IS DIE EERSAMR NANNO AMSINGH,
  IN SYN LEVEN KERCKVOOGHT TOT ZUITBROECK
  ALSMEDE ZYLVEST
  VAN TERMUNTERZYL,CHRISTE
  LYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
  INT 50 JAER SYNS OUDERDOMS,
  VERACHTENDE MET ALLE WARE
  GELOOVIGEN EEN SALIGE OPEER
  STANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM

   

  Hier rust nu eene in dit graff
  die sich geheelyck over gaff
  Vooreerst syn Ziel an Godt denHeer
  dan tot syns naesten nut en eer
  En daerin heeft hy voort gegaen
  Totdat syn levent was gedaen
  Soodat niemant an hem gedenckt
  Of wenscht hem toe, dat Godt hem
  schenckt
  Die vreught, daer hy syn kindren al
  met croonen en beschencken sal.

 • JAN ARENTS

  ANNO 1697, DEN 2 FEBRUAYUS,
  IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE
  ONTSLAEPEN DEN EERSAMEN JAN
  ARENTS, WEDMAN EN KERCKVOOGHT
  TOT SUYDTBROECK, OUT ONGEVEER
  41 JAEREN, VERWACHTENDE MET AL
  LE WARE GELOOVIGEN EEN SALIGE OP STANDINGE
  DOOR JESUM CHRISTUM

   

  In vrede levend, eensgesint,
  Van lant, vrouw, kindren seer bemint
  Trof my die doot syn scherpste swaard
  Selfs ruckt myn ziel ten hemel vaerd
  ‘K rust nu alhyr, doch voor een tydt
  Myn ziel haer in den Heer verblydt
  Oock heerlyck werde opgeweckt

 • EPPIEN AMSING

  ANNO 1726, DEN 19 MEERT, IS DE EER
  EN DEUGTSAME VROU EPPIEN AMSING,
  WEDUWE VAN WYLEN DE WEDMAN EN KERK
  VOOGT JAN ARENTS, IN DEN HEERE GERUST
  IN HET 63STE JAAR HAARS OUDERDOMS,
  VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
  DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

   

  Nadat myn egaas sterflyk diel
  Voor vele jaren my ontviel
  Bescheen my het geluk, dat ik
  In my vervult zag door ’t beschik
  Van God ’t geen opgesloten ligt
  In d’ houlykszegen, ’t was ’t gesigt
  Des nageslagts, dog ’t beste ziet
  Myn ziel nu vreed en vreugt geniet.

 • Hiebe E. Doorenbos

  Hier ligt mijn dierbaar vrouw
  Mijn welbeminde gade
  Zij leefde voor den Heer,
  Maar niet voor deze aarde

 • B. H. Briek

  Uitgeteerd van ligchaamskwalen
  Rust ik in dit graf ter nêer
  Hopen met mijn vrouw en kroost
  Leven bij den lieven Heer

 • Jan Kruizinga

  Dierbr Jan. Vroeg
  Nederdalen
  Hier in ’t graf
  In de volle
  bloei van ’t leven
  Sneed de dood
  al ’t leven af
  O! Het was
  een zware slag
  Haast niet
  t’overkomen
  Doch God
  die ’t leven gaf
  Heeft het
  weer genomen

 • Graf 2

  Wij brachten hem
  ten grave
  Het lief en dierbaar
  pand
  Uw stof rust hier
  in vrede,
  Uw ziel in ’t beter
  land.

 • Okko Hevinga

  HET IS DE TIJD,
  DIE ROTSEN SPLIJT.
  NIETS KAN HAAR
  KRACHT WEERSTAAN
  HIJ, DIE HIER RUST,
  VERLOOR DEN STRIJD
  NA 100 JAAR BESTAAN

 • Hendrik Watermuller

  Vroeg moest hij zijn jonge leven
  in het leiden overgeven

 • Grietje Jans Bleeker

  Rust zacht lieve Moeder
  in ’t stof hier omgeven
  In ’t graf is geen
  vermoeiing meer
  Gij zocht den Heer
  steeds in Uw leven
  Leeft nu voor eeuwig
  Bij den Heer

Archieven