Grafgedichten >> Categorie: Zerken op het koor

 • NANNO AMSINGH

  ANNO 1690, DEN 10 SEPTEMBER,
  IS DIE EERSAMR NANNO AMSINGH,
  IN SYN LEVEN KERCKVOOGHT TOT ZUITBROECK
  ALSMEDE ZYLVEST
  VAN TERMUNTERZYL,CHRISTE
  LYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
  INT 50 JAER SYNS OUDERDOMS,
  VERACHTENDE MET ALLE WARE
  GELOOVIGEN EEN SALIGE OPEER
  STANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM

   

  Hier rust nu eene in dit graff
  die sich geheelyck over gaff
  Vooreerst syn Ziel an Godt denHeer
  dan tot syns naesten nut en eer
  En daerin heeft hy voort gegaen
  Totdat syn levent was gedaen
  Soodat niemant an hem gedenckt
  Of wenscht hem toe, dat Godt hem
  schenckt
  Die vreught, daer hy syn kindren al
  met croonen en beschencken sal.

 • JAN ARENTS

  ANNO 1697, DEN 2 FEBRUAYUS,
  IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE
  ONTSLAEPEN DEN EERSAMEN JAN
  ARENTS, WEDMAN EN KERCKVOOGHT
  TOT SUYDTBROECK, OUT ONGEVEER
  41 JAEREN, VERWACHTENDE MET AL
  LE WARE GELOOVIGEN EEN SALIGE OP STANDINGE
  DOOR JESUM CHRISTUM

   

  In vrede levend, eensgesint,
  Van lant, vrouw, kindren seer bemint
  Trof my die doot syn scherpste swaard
  Selfs ruckt myn ziel ten hemel vaerd
  ‘K rust nu alhyr, doch voor een tydt
  Myn ziel haer in den Heer verblydt
  Oock heerlyck werde opgeweckt

 • EPPIEN AMSING

  ANNO 1726, DEN 19 MEERT, IS DE EER
  EN DEUGTSAME VROU EPPIEN AMSING,
  WEDUWE VAN WYLEN DE WEDMAN EN KERK
  VOOGT JAN ARENTS, IN DEN HEERE GERUST
  IN HET 63STE JAAR HAARS OUDERDOMS,
  VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
  DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

   

  Nadat myn egaas sterflyk diel
  Voor vele jaren my ontviel
  Bescheen my het geluk, dat ik
  In my vervult zag door ’t beschik
  Van God ’t geen opgesloten ligt
  In d’ houlykszegen, ’t was ’t gesigt
  Des nageslagts, dog ’t beste ziet
  Myn ziel nu vreed en vreugt geniet.

Archieven