Grafgedichten >> Categorie: Noordbroek

 • Plattegrond

  In het koor van de NH kerk van Noordbroek bevinden zerken gesitueerd volgens nevenstaande nummering. De stenen zijn soms voorzien van uiterst fraaie, curieuze en lezenswaardige dichtwerkjes:

 • Graf 3

  Boventekst
  ME TEGITUR VIR LONGO
  RERUM USU PERITISSIMUS HENRICUS REDEKER
  HUIUS DITIONIS, PRAEFECTURAE
  VETERIS, DUM VIVERET LANDSCRIBA ET CONSILIARIUS
  PRUDENTISSIMUS
  NATUS VIR NOSTER ANNO 1583 NOVEMB.
  DENATUS 16 MART ANNO NAT.CHR. 1649

   

  Randspreuk wapen:
  Laet, als het God belieft, ons lichaem hyr bederven.
  Een die wel heeft geleeft, en kan niet qualic sterven

   

  Ondertekst
  DE EER EN DEUGDRYKE VROUWE
  RIEMEN MEMMES,
  GEWESENE HUISVROUW VAN DEN ERENVESTEN HEER
  HEINRIC REDEKER,
  LANDESSCRIVER DER BEIDEN OLDAMTEN,
  NATUS VIR NOSTER ANNO 1583 NOVEMB.
  DENATUS 16 MART ANNO NAT.CHR. 1649

 • Graf 7

  Boventekst
  PETRONELLA ELISABETH KESTNER,
  WEDUW. E.S. EGGERIKS
  GEBOREN DEN 1 AUGUSTI 1724
  GESTORVEN DEN 13 OCTOBER 1797

   

  Grafgedicht
  DIE ZIG GEHEEL MELAATS ERKENT
  EN ZIG DAARMEE TOT JEZUS WENDT
  AFWASCHING SMEKENDT IN ZYN BLOEDT
  DIE STREEFT DEN HEMEL TE GEMOET

 • Graf 13

  Randschrift
  A° 1663, DEN 12 SEPT., IS VROUWE MENIA EYSSONIUS,
  HUISVROUW VAN DE HEER LANDSCHRIVER E. EDZENS, IN
  DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE VAN HIER EEN
  SALIGE OPSTANDINGE
  DES LICHAEMS.

   

  Grafgedicht
  EEN SPRUIT UIT EYSS-MEMM-ENS
  Stam
  EN EDZENS VROUW HAER AFSCHEYT
  NAM
  VAN D’AERD INT BLOEYENST VAN HAER
  LEEVEN
  EN IS TOT HAEREN GODT VER
  HEEVEN
  HAER SIEL, IN HEERLYCKHEYT VER
  HEUGT
  WENSCHT IN HAER LICHAEM ‘S HEMELS
  VREUCHT

 • Graf 14

  Boventekst
  ANNO 1695, DEN 29 NOVEMBER, IS
  CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAIN
  DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
  VERWACHTENDE VAN HIER EEN
  PEN DE EER EN ACHTBARE PHEBO
  FREDERIC{KS}, ZYLVEST EN KERCK
  VOOGHT TOT NOORTBROEK, INT
  55 JAAR SYNS OUDERDOMS, VER
  WAGTENDE EEN SALIGE OP
  STANDINGE IN CHRISTO TEN
  EEUWIGEN LEVEN, AMEN.

   

  Grafgedicht
  Hier leit bedolven, die voor deesen
  Plag zyn een stut van landt en kerc
  ’T is Pheebo Fredericks schrander weesen
  Die neergedrukt wordt van dees zerc
  Maar dog, zyn naam, zyn eer en luister
  Blyft by ons buiten ’t nare graff
  Zijn ziel, schoon ’t lichaam leit in ’t duister
  Bloeit voor Godt als Aarons staff

 • Graf 21

  Boventekst
  A° 1700, DEN 5 APRIL, IS CHRISTELYK IN
  DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELGEL
  DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
  VERWACHTENDE VAN HIER EEN
  EERDE HR. WIBRANDUS AMSINGH, DER BEIDE
  REGTEN DOCT., OUDT 31 JAAR.

  A° 1699, DEN 16 OCTOBR, IS MEDE IN
  DEN HEERE GERUST DESSELFFS HUIS
  VROU BONNA FREDERIX, OUDT 18 JAAR,
  VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTAN
  DINGE IN CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN

   

  Ondertekst

  Siet hier dit jeugdig paar, bedeckt van dese zarc
  Plag zyn een stut van landt en kerc
  verbonden haar ten trou, soo is de vrou gestorven
  na sy een week te voor een soone had verworven
  de man na een halff jaar soekt op syn wederhelft
  in ’t duister nare graf en ’t heemelsche verwelft
  daar zy de eere Gods in heiligheidt betragten
  en dit haar stoflic deel, ten jongsten dag verwagten.

 • Graf 23

  Tekst boven:
  DE WELEERW. ZEERGEL. HEER
  B. DE ROOS IS GEB. TE
  EMBDEN D. 26 DEC. 1761
  EN, NADAT ZYN EERW. IN VIER ONDER
  GELIE HAD VERKONDIGD, ALHIER TE
  NOORDBROEK D. 8 SEPT. 1789 IN
  DEN BLOEI ZYNERJAARENOVERLEEDEN.

   

  Grafgedicht
  RUST HIER, DE ROOS, UW STOF
  UW GEEST ZINGT GODE LOF

 • OP HET KERKHOF NOORDBROEK

  Dankzij de leden van Gravenprojekt Noordbroek is het merendeel van de grafstenen opgeknapt waardoor veel dat door veroudering en vervuiling aan het oog onttrokken was nu weer zichtbaar is geworden.

 • Graf 11

  Tekst:

  FROUWK JOHANNA BROUWER
  Echtgenoote van den WelEerwaarden
  Zeer Geleerden Heer EILERTS VAN
  DER TUUK, Predikant te Noordbroek,
  Geb. den 28 April 178
  Gest. den 28 November 1820
  Hier rust het stoflijk deel
  Van een der braafste vrouwen
  Schoon zwaar door leed gedrukt
  Gaf zij aan God de eer
  Zij stierf in stille hoop
  Om ’s Heeren heil t’aanschouwen
  In beter Vaderland
  En kent geen lijden meer

 • Graf 2

  Ik ben als gij geweest
  maar ’t was slechts
  kort van duur

Archieven