Grafgedichten >> Categorie: Meeden

 • Vondst grafsteen

  De De grafsteen met dit gedicht is eeuwen
  verborgen geweest onder de vloer van de
  hervormde kerk in Meeden en nu met de
  restauratie weer in zicht gekomen.
  Aardig te weten dat de grafstenen
  vanaf nu in zicht zullen blijven en
  een fraai geheel met de vloer van
  de kerk vormen.
  Plaatjes Bernanda Busch

 • Gedicht

  Hier rust een jongevrouw in t bloeyen
  van haar jaren Ze stierf den zesden
  dag na t eerste kinderbaaren
  Drie weken en een jaar in een
  gewenste trouw Was haar bepaalde tyd ,
  nu weent haar man vol rouw
  Kind schreit zyn moeder na
  en al de haar beminden
  Wyl zy zoiets bezat, dat
  zeldzaam is te vinden
  Haar stof wacht op de stem
  van ’t laatst bazuingeklank
  Haar ziel juicht voor Gods
  troon in ’s hemels koorgeklank

 • Bronne Remkes

  Boventekst:

  Ao 1694, den 11 juni, is de deugd
  zame Anje Hendriks, de gewe
  zene huisvrouw van de eerzame
  Bronne Remkes, christelyk in
  het 44 jaar haars ouderdoms
  in den Heere ontslapen, verwag
  tende met alle ware gelovigen
  een zalige opstandinge al
  leen door Jezum Christum

   

  Rijmtekst:
  Myn dagen zyn gesneden af
  Myn lichaam rust hier in dit graf
  Dog hoopt genieten voor dit slyk
  Een erfdeel in Gods koninkryk
  Waarin myn ziel nu wordt gevoed
  Uit enkel liefde door Christi bloed.

 • Grafzerk 3

  Boventekst:

  ANNO 1708, DEN 7 JANUARY
  Myn lichaam rust hier in dit graf
  Dog hoopt genieten voor dit slyk
  Een erfdeel in Gods koninkryk
  Waarin myn ziel nu wordt gevoed
  Uit enkel liefde door Christi bloed.

   

  Grafgedicht:
  Hy, die syn hert de Gods
  geest gaf Tot rustplaats
  rust hy in dit graf.
  Nu cronen hem zyn deugden
  weer. Syn siel met heil
  syn naam met eer

 • Bronger Jemmes Brouwer

  Grafgedicht:

  Anno 1708, den 28 april, is
  Christelyck in den Heere ont
  Slapen die eer en agtbare
  Bronger Jemmes Brouwer en
  Eigenerfde op die Mieden, syns
  Ouderdoms waar in het vyf en
  Twintigste jaar, verwachtende
  Met alle gelovigen een zalige
  Opstandinge doorJesum
  Christum

 • KOERT SYPKENS

  Boventekst:

  ANNO 1710, DEN 16 APRIL, IS DE
  EERBARE KOERT SYPKENS ZEER
  CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST,
  OUT 76 JAREN, VERWAGTENDE MET
  ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE
  OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
  DOOR JEZUM CHRISTUM

 • Grafzerk 7

  Grafgedicht:

  Hier rust ik in dit graf bedekt
  ter tyd toe, dat my God opwekt
  om met myn ziel alsdan ’t onvangen
  ’t Geen ik in Christus met verlangen
  gezogt heb; ’t is de zaligheid
  die voor Gods kindren is bereid

 • MEERTEN BRONGERS BUSSCHER

  Boventekst:

  ANNO 1724 DEN 15 JULI , IS DE EERBARE
  MEERTEN BRONGERS BUSSCHER,
  ZONE VAN DE EERZAME BROUWER
  BRONGER JEMMES, IN HET 17DE
  JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZEER
  CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN
  VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
  DINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
  ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM

   

  Grafrijm:
  Myn Ouders, moest ik U verlaten
  Myn jeugt zig bukken voor de doodt
  Die my beminden boven maten
  Treurt niet! myn ziel in Abrams
  schoot
  Heeft ’s Hemels zaligheit verworven
  Ook zal myn Vleesch door Jesu kragt
  Schoon ’t van de wormen is bedorven
  Daar heerlyk worden ingebragt
  Om met de ziel eens na dit leven
  Te delen aan het hoogste goet
  Dat God ten prys de zyn wil geven
  Uit vry genaad om Christi bloet

 • CHRIS TINA POLACIUS

  ANNO 1733, DEN 21 MEERT
  IS KRISTELYCK IN DEN HERE
  GERUST DE EERSAME CHRIS
  TINA POLACIUS, DE DUEGT
  SAME HUISVROU VAN DE
  EERB. LUITIEN TONNIS, KERCK
  VOOGT EN OUDERLINCK OP DE
  MIEDEN, IN HET 44STE JAER
  HAERS OUDERDOOMS, VER-
  WACHTENDE MET ALLE UIT
  VERKOREN EEN VROLYCKE OP\
  STANDINGE TE JONGSTEN DAGE

 • Grafzerk 24

  Grafgedicht:

  Alschoon de mensch hier alles heeft
  In Voorspoedt lang en wenschelick leeft
  Soo is in ’t eind gewis de doodt
  Maar voor Gods kinderen is geen noot
  Omdat haar zielen rusten in
  Abrams schoot

Archieven