Kaart

0
0

foto

 

0
0

.

Zuidbroek

0
0

.

Zerken
op het koor

0
0

.

ANNO 1690, DEN 10 SEPTEMBER,
IS DIE EERSAMR NANNO AMSINGH,
IN SYN LEVEN KERCKVOOGHT TOT ZUITBROECK
ALSMEDE ZYLVEST
VAN TERMUNTERZYL,CHRISTE
LYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN
INT 50 JAER SYNS OUDERDOMS,
VERACHTENDE MET ALLE WARE
GELOOVIGEN EEN SALIGE OPEER
STANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM

Hier rust nu eene in dit graff
die sich geheelyck over gaff
Vooreerst syn Ziel an Godt denHeer
dan tot syns naesten nut en eer
En daerin heeft hy voort gegaen
Totdat syn levent was gedaen
Soodat niemant an hem gedenckt
Of wenscht hem toe, dat Godt hem
schenckt
Die vreught, daer hy syn kindren al
met croonen en beschencken sal.

0
0

.

ANNO 1697, DEN 2 FEBRUAYUS,
IS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE
ONTSLAEPEN DEN EERSAMEN JAN
ARENTS, WEDMAN EN KERCKVOOGHT
TOT SUYDTBROECK, OUT ONGEVEER
41 JAEREN, VERWACHTENDE MET AL
LE WARE GELOOVIGEN EEN SALIGE OP STANDINGE
DOOR JESUM CHRISTUM

In vrede levend, eensgesint,
Van lant, vrouw, kindren seer bemint
Trof my die doot syn scherpste swaard
Selfs ruckt myn ziel ten hemel vaerd
'K rust nu alhyr, doch voor een tydt
Myn ziel haer in den Heer verblydt
Oock heerlyck werde opgeweckt

0
0

.

ANNO 1726, DEN 19 MEERT, IS DE EER
EN DEUGTSAME VROU EPPIEN AMSING,
WEDUWE VAN WYLEN DE WEDMAN EN KERK
VOOGT JAN ARENTS, IN DEN HEERE GERUST
IN HET 63STE JAAR HAARS OUDERDOMS,
VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

Nadat myn egaas sterflyk diel
Voor vele jaren my ontviel
Bescheen my het geluk, dat ik
In my vervult zag door 't beschik
Van God 't geen opgesloten ligt
In d' houlykszegen, 't was 't gesigt
Des nageslagts, dog 't beste ziet
Myn ziel nu vreed en vreugt geniet.

0
0

.

Grafstenen

0
0

.

Hier ligt mijn dierbaar vrouw
Mijn welbeminde gade
Zij leefde voor den Heer,
Maar niet voor deze aarde


0
0

.

Uitgeteerd van ligchaamskwalen
Rust ik in dit graf ter nêer
Hopen met mijn vrouw en kroost
Leven bij den lieven Heer

0
0

.

Dierbr Jan. Vroeg
Nederdalen
Hier in 't graf
In de volle
bloei van 't leven
Sneed de dood
al 't leven af
O! Het was
een zware slag
Haast niet
t'overkomen
Doch God
die 't leven gaf
Heeft het
weer genomen


0
0

.

Wij brachten hem
ten grave
Het lief en dierbaar
pand
Uw stof rust hier
in vrede,
Uw ziel in 't beter
land.

0
0

.

HET IS DE TIJD,
DIE ROTSEN SPLIJT.
NIETS KAN HAAR
KRACHT WEERSTAAN
HIJ, DIE HIER RUST,
VERLOOR DEN STRIJD
NA 100 JAAR BESTAAN

0
0

.

Vroeg moest hij zijn jonge leven
in het leiden overgeven

0
0

.

Rust zacht lieve Moeder
in 't stof hier omgeven
In 't graf is geen
vermoeiing meer
Gij zocht den Heer
steeds in Uw leven
Leeft nu voor eeuwig
Bij den Heer

0
0

.

0
0

.

Elf maanden door
den echt verbonden,
Schonk God ons 't pand
der liefde en min.
Maar kort die vreugd.
Na negen dagen
ontsliep zij zacht
voor eeuwig in.

<< Vorige: Noordbroek  |  Volgende: Muntendam >>