Kaart

0
0

foto

 

Grafpoezië Menterwolde

0
0

.

Het boekje “Grafpoëzie Menterwolde” bevat een selectie van wat aan grafgedichten op deze pagina wordt getoond.
Voor een exemplaar kunt U contact opnemen met:


Everhard ten Wolde (V.Z. en P.M.)
Kerkstraat 39
9636 AA Zuidbroek
Email: Everhardustenwolde@gmail.com

Ook buiten onze provincie wordt op zerken grafpoëzie aangetroffen; qua omvang en verscheidenheid scoort Groningen toch wel opvallend en Menterwolde blijft daarbij niet achter.

Kerkhof noordzijde Noordbroek
0

.

Noordbroek

Zerken in het koor

Zerken in het koor

0
0

.

In het koor van de NH kerk van Noordbroek bevinden zerken gesitueerd volgens nevenstaande nummering. De stenen zijn soms voorzien van uiterst fraaie, curieuze en lezenswaardige dichtwerkjes:

Kerkhof noordzijde Noordbroek
Grafzerk 3

.

Graf 3

Boventekst
ME TEGITUR VIR LONGO
RERUM USU PERITISSIMUS HENRICUS REDEKER
HUIUS DITIONIS, PRAEFECTURAE
VETERIS, DUM VIVERET LANDSCRIBA ET CONSILIARIUS
PRUDENTISSIMUS
NATUS VIR NOSTER ANNO 1583 NOVEMB.
DENATUS 16 MART ANNO NAT.CHR. 1649

Randspreuk wapen:
Laet, als het God belieft, ons lichaem hyr bederven.
Een die wel heeft geleeft, en kan niet qualic sterven


Boventekst
DE EER EN DEUGDRYKE VROUWE
RIEMEN MEMMES,
GEWESENE HUISVROUW VAN DEN ERENVESTEN HEER
HEINRIC REDEKER,
LANDESSCRIVER DER BEIDEN OLDAMTEN,
NATUS VIR NOSTER ANNO 1583 NOVEMB.
DENATUS 16 MART ANNO NAT.CHR. 1649

Kerkhof noordzijde Noordbroek
Grafzerk 7

.

Graf 7

Boventekst
PETRONELLA ELISABETH KESTNER,
WEDUW. E.S. EGGERIKS
GEBOREN DEN 1 AUGUSTI 1724
GESTORVEN DEN 13 OCTOBER 1797

Grafgedicht
DIE ZIG GEHEEL MELAATS ERKENT
EN ZIG DAARMEE TOT JEZUS WENDT
AFWASCHING SMEKENDT IN ZYN BLOEDT
DIE STREEFT DEN HEMEL TE GEMOET

Kerkhof noordzijde Noordbroek
Grafzerk 13

.

Graf 13

Randschrift
A° 1663, DEN 12 SEPT., IS VROUWE MENIA EYSSONIUS,
HUISVROUW VAN DE HEER LANDSCHRIVER E. EDZENS, IN
DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE VAN HIER EEN
SALIGE OPSTANDINGE
DES LICHAEMS.

Grafgedicht
EEN SPRUIT UIT EYSS-MEMM-ENS
Stam
EN EDZENS VROUW HAER AFSCHEYT
NAM
VAN D'AERD INT BLOEYENST VAN HAER
LEEVEN
EN IS TOT HAEREN GODT VER
HEEVEN
HAER SIEL, IN HEERLYCKHEYT VER
HEUGT
WENSCHT IN HAER LICHAEM 'S HEMELS
VREUCHT

Kerkhof noordzijde Noordbroek
Grafzerk 14

.

Graf 14

Boventekst
ANNO 1695, DEN 29 NOVEMBER, IS
CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAIN
DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
VERWACHTENDE VAN HIER EEN
PEN DE EER EN ACHTBARE PHEBO
FREDERIC{KS}, ZYLVEST EN KERCK
VOOGHT TOT NOORTBROEK, INT
55 JAAR SYNS OUDERDOMS, VER
WAGTENDE EEN SALIGE OP
STANDINGE IN CHRISTO TEN
EEUWIGEN LEVEN, AMEN.

Grafgedicht
Hier leit bedolven, die voor deesen
Plag zyn een stut van landt en kerc
’T is Pheebo Fredericks schrander weesen
Die neergedrukt wordt van dees zerc
Maar dog, zyn naam, zyn eer en luister
Blyft by ons buiten ’t nare graff
Zijn ziel, schoon 't lichaam leit in 't duister
Bloeit voor Godt als Aarons staff

Kerkhof noordzijde Noordbroek
Grafzerk 21

.

Graf 21

Boventeksten
A° 1700, DEN 5 APRIL, IS CHRISTELYK IN
DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELGEL
DEN HEEREN ONTSLAEPEN,
VERWACHTENDE VAN HIER EEN
EERDE HR. WIBRANDUS AMSINGH, DER BEIDE
REGTEN DOCT., OUDT 31 JAAR.

A° 1699, DEN 16 OCTOBR, IS MEDE IN
DEN HEERE GERUST DESSELFFS HUIS
VROU BONNA FREDERIX, OUDT 18 JAAR,
VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTAN
DINGE IN CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN


Siet hier dit jeugdig paar, bedeckt van dese zarc
Plag zyn een stut van landt en kerc
verbonden haar ten trou, soo is de vrou gestorven
na sy een week te voor een soone had verworven
de man na een halff jaar soekt op syn wederhelft
in ’t duister nare graf en ’t heemelsche verwelft
daar zy de eere Gods in heiligheidt betragten
en dit haar stoflic deel, ten jongsten dag verwagten.

Kerkhof noordzijde Noordbroek
Grafzerk 23

.

Graf 23

Tekst boven:
DE WELEERW. ZEERGEL. HEER
B. DE ROOS IS GEB. TE
EMBDEN D. 26 DEC. 1761
EN, NADAT ZYN EERW. IN VIER ONDER
GELIE HAD VERKONDIGD, ALHIER TE
NOORDBROEK D. 8 SEPT. 1789 IN
DEN BLOEI ZYNERJAARENOVERLEEDEN.

Grafgedicht
RUST HIER, DE ROOS, UW STOF
UW GEEST ZINGT GODE LOF

Kerkhof Zuidzijde
Kerkhof Zuidzijde

.


Grafstenen

OP HET KERKHOF NOORDBROEK
Dankzij de leden van Gravenprojekt Noordbroek is het merendeel van de grafstenen opgeknapt waardoor veel dat door veroudering en vervuiling aan het oog onttrokken was nu weer zichtbaar is geworden.

0
0

.

Boventekst:
FROUWK JOHANNA BROUWER
Echtgenoote van den WelEerwaarden
Zeer Geleerden Heer EILERTS VAN
DER TUUK, Predikant te Noordbroek,
Geb. den 28 April 178
Gest. den 28 November 1820
Hier rust het stoflijk deel
Van een der braafste vrouwen
Schoon zwaar door leed gedrukt
Gaf zij aan God de eer
Zij stierf in stille hoop
Om 's Heeren heil t'aanschouwen
In beter Vaderland
En kent geen lijden meer

0
0

.

Ik ben als gij geweest
maar 't was slechts
kort van duur

0
0

.

Tekst op achterkant zerk:
Het is de mensch
gezet te sterven
Op 't sterven volgt
de Eeuwigheid,
En wilt ge dezen
schat beërven,
Zorg dat ge u
hier voorbereid.

0
0

.

Wat hier het aardsche
leven bied,
Het is een schijn
toch anders niet,
Want hoe de mensch
zich hier ook vlijd,
De sterkste is enkel
ijdelheid

0
0

.

Op de achterkant van de zerk:

Rust zacht, Rust zacht
in stof omgeven. Rust
dierbaar Moeder in het graf
Eens brak de dood de draad
des levens. En rukte U weer
van ons af, Ja afgemat door
ziekte en pijn moest zij zoo
ten grave dalen. En een prooi
der wormen zijn

0
0

.

Op de achterkant van de zerk:
Ons vaders leeftijd
ging voorbij,
't Lijk rust nu aan
moeders zij,
Zoo lang op Gods
bevel 't heelal,
Ten jongste dag
herrijzen zal,
Daar have en halm
in 't ruim verschiet
Gezegend was in
hun gebied,
Zes telgen aan
vereende stam,
Waarvan de seis
eens twee weg nam

0
0

.

Rust zacht lieve
moeder, Rust
zacht in 't Graf
Tot dat u de
morgen weer
blijde toelacht

0
0

.

Beste vriend rust
zacht!
Groet van
”KENNIS IS MACHT”

0
0

.

OP ACHTERKANT ZERK:
VROEG MOEST HIJ
ZIJN JONGE LEVEN
AAN HET LIJDEN
OVERGEVEN,
NU RUST HIJ TOT
STOF TER NEER
EN VIND DAAR
GEEN LIJDEN MEER

0
0

.


OP ACHTERKANT ZERK:
OPGEROEPEN
LIEVE GADE
LEEFT GIJ NU
IN HOOGER SFEER
EENMAAL ZAL IK
TOT U NADEREN
WEDERZIEN VERBLIJD
ONS ZEER

Volgende: Zuidbroek >>