Kaart

0
0

foto

 


0
0

.

Meeden

0
0

.

De grafsteen met dit gedicht is eeuwen
verborgen geweest onder de vloer van de
hervormde kerk in Meeden en nu met de
restauratie weer in zicht gekomen.
Aardig te weten dat de grafstenen
vanaf nu in zicht zullen blijven en
een fraai geheel met de vloer van
de kerk vormen.
Plaatjes Bernanda Busch

0
0

.

Hier rust een jongevrouw in t bloeyen
van haar jaren Ze stierf den zesden
dag na t eerste kinderbaaren
Drie weken en een jaar in een
gewenste trouw Was haar bepaalde tyd ,
nu weent haar man vol rouw
Kind schreit zyn moeder na
en al de haar beminden
Wyl zy zoiets bezat, dat
zeldzaam is te vinden
Haar stof wacht op de stem
van 't laatst bazuingeklank
Haar ziel juicht voor Gods
troon in 's hemels koorgeklank

0
0

.

Grafstenen
Kerkhof Meeden

Op chronologische volgorde van sterfjaar:

0
0

.

Boventekst:
Ao 1694, den 11 juni, is de deugd
zame Anje Hendriks, de gewe
zene huisvrouw van de eerzame
Bronne Remkes, christelyk in
het 44 jaar haars ouderdoms
in den Heere ontslapen, verwag
tende met alle ware gelovigen
een zalige opstandinge al
leen door Jezum Christum

0
0

.

Rijmtekst:
Myn dagen zyn gesneden af
Myn lichaam rust hier in dit graf
Dog hoopt genieten voor dit slyk
Een erfdeel in Gods koninkryk
Waarin myn ziel nu wordt gevoed
Uit enkel liefde door Christi bloed.

0
0

.

Boventekst:
ANNO 1708, DEN 7 JANUARY
Myn lichaam rust hier in dit graf
Dog hoopt genieten voor dit slyk
Een erfdeel in Gods koninkryk
Waarin myn ziel nu wordt gevoed
Uit enkel liefde door Christi bloed.

Grafgedicht:
Hy, die syn hert de Gods
geest gaf Tot rustplaats
rust hy in dit graf.
Nu cronen hem zyn deugden
weer. Syn siel met heil
syn naam met eer

0
0

.

Grafgedicht:
Anno 1708, den 28 april, is
Christelyck in den Heere ont
Slapen die eer en agtbare
Bronger Jemmes Brouwer en
Eigenerfde op die Mieden, syns
Ouderdoms waar in het vyf en
Twintigste jaar, verwachtende
Met alle gelovigen een zalige
Opstandinge doorJesum
Christum

0
0

.

Boventekst:
ANNO 1710, DEN 16 APRIL, IS DE
EERBARE KOERT SYPKENS ZEER
CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST,
OUT 76 JAREN, VERWAGTENDE MET
ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE
OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
DOOR JEZUM CHRISTUM

0
0

.

Grafgedicht:
Hier rust ik in dit graf bedekt
ter tyd toe, dat my God opwekt
om met myn ziel alsdan 't onvangen
't Geen ik in Christus met verlangen
gezogt heb; 't is de zaligheid
die voor Gods kindren is bereid

0
0

.

Boventekst:
ANNO 1724 DEN 15 JULI , IS DE EERBARE
MEERTEN BRONGERS BUSSCHER,
ZONE VAN DE EERZAME BROUWER
BRONGER JEMMES, IN HET 17DE
JAAR ZYNS OUDERDOMS, ZEER
CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN
VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTAN
DINGE TEN EEUWIGEN LEVEN
ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM

Grafrijm:
Myn Ouders, moest ik U verlaten
Myn jeugt zig bukken voor de doodt
Die my beminden boven maten
Treurt niet! myn ziel in Abrams
schoot
Heeft 's Hemels zaligheit verworven
Ook zal myn Vleesch door Jesu kragt
Schoon 't van de wormen is bedorven
Daar heerlyk worden ingebragt
Om met de ziel eens na dit leven
Te delen aan het hoogste goet
Dat God ten prys de zyn wil geven
Uit vry genaad om Christi bloet

0
0

.

ANNO 1733, DEN 21 MEERT
IS KRISTELYCK IN DEN HERE
GERUST DE EERSAME CHRIS
TINA POLACIUS, DE DUEGT
SAME HUISVROU VAN DE
EERB. LUITIEN TONNIS, KERCK
VOOGT EN OUDERLINCK OP DE
MIEDEN, IN HET 44STE JAER
HAERS OUDERDOOMS, VER-
WACHTENDE MET ALLE UIT
VERKOREN EEN VROLYCKE OP\
STANDINGE TE JONGSTEN DAGE

0
0

.

Grafgedicht:
Alschoon de mensch hier alles heeft
In Voorspoedt lang en wenschelick leeft
Soo is in 't eind gewis de doodt
Maar voor Gods kinderen is geen noot
Omdat haar zielen rusten in
Abrams schoot

0
0

.

Boventekst:
ANNO 1737, DEN 30 NOVEMB,
IS CHRISTELYK IN DE HEER
ONTSLAPEN FREERICK
KEMPKES, OUT INT 34 JAER
VERWACHTENDE EEN SALI
GE OPSTANDINGEN MET ALLE
GELOOVIGE DOOR JESUS
CHRISTUS

Grafgedicht:
In het beste van myn dagen
Kwam God het te behagen
Myn lichaam an te tasten
Met sware Terings kragten
En my voor 't aardsch schenken
Og mensch, wilt het bedenken
De Zaligheid door Christy bloed
Dees hoop staad vast in myn gemoed

0
0

.

Boventekst:
Anno 1738, den 15 January, is in
den Heere gerust Bouke Brongers
huisvrou van den eersame
Harm Hindriks, zylvest op
den Mieden, in het 33ste jaar ha
res ouderdoms, verwachtende een
zalige opstandinge ten eeuwigen
leven door Jesus Christus

Grafgedicht:
Na een lang zuikelen en noodt van
baren
Doen most ik van dese werelt
vervaren
En rust hyr met myn kleinste kint
teer
En werp myn sorg op God den Heer
En Jesum Christum zynen zoon
Die ons wil brengen in des hemels

0
0

.

Boventekst:
Anno 1738 den …. is in den Hee,
re ontslapen D.E. Aeise Harms
doghter van de eersame Harm
Hendriks, in het negende jaar ha
res ouderdoms, verwagtende door
een zalige opstandinge ten eeuwigen
alleen door Jezus Christus

Grafgedicht:
Ik waer een zuikeling omtrent al myn dagen lang
Het viel myn Moeder swaar, myn Vader bang
En wens met haar in heerlykheit te zyn Verblyt
Nu rust ik hier an myns Moeders zyt

0
0

.

Boventekst:
Ter nagedachtenisse van de eersame
Ayolt Tonkes
kerkvoogd op de Meeden, geboren
den 26 Januari 1714 en overleden 1783
den 16 Juni

Grafgedicht:
De dood maait aller leven af
De oudsten rukt hy naar het graf
Die hier in aanzien waaren
De scepter spadt arm en ryk
Maakt hij door zynen zeis gelyk
En gaat hier niemand sparen
Gelukkig, die zig zelven kendt
En naar Christus heene wendt

0
0

.

Boventekst:
Ter nagedachtenis van
de eerzame Tonnis Luitjens,
eigenerfde op de Meden,
geboren 9 may 1713
en overleden den 3 febr. 1788

Grafspreuk:
Men quelt zig hier vergeefs 't geen
d'aard ons af koomt eischen
Is aard en 't leeven als 'g gezaide
met de seissen
God s werk alleen helaas al schynt
ons niets te deeren
Verbryzelt ons gestel, doet ons
tot aarde keeren

0
0

.

Boventekst:
Ter gedachtenis
van Edzo Tonkes, geboren
den 1 april 1730, overleden den 7 dec. 1802
in den ouderdom van 72 jaren
en ruim 8 maanden
en zyn dierbare echtgenoot
Eeltje Eppes, geboren den 3 febr.
1743, overleden den 30 janri 1806
in den ouderdom van 63 jaren

0
0

.

Grafgedicht:
Vraagt gij, o wandelaar, wie leggen hier begraven?
Een paar in hunne deugd geagt by alle braven
Dat midden in 't geluk de vrucht van hunnen vlyt
Aan Godsdienst, kunde en deugd hun dagen heeft gewyd
De man van kindsbeen af aan 't akkerwerk verbonden
Heeft door 't onginnen van een aantal woeste gronden
Aan veelen brood verschaft en daardoor meer verrigt
Dan menig koning, die paleizen heeft gestigt.
De vrouw, de kroon haars mans, door deugen zacht gedreven
Zocht in het huisbeleid, haar man opzij te streven
En won door hare deugd, hoe zwak haar luister scheen
De liefde van 't gezin en de achting van 't gemeen
Nu door Gods vaderhand aan de aardsche zorg ontheven
Verbeid hun stoflyk deel, hier de uchtendstond van 't leven
Dat Jezus Christus in de blyde onsterflykheid
De waare deugd ten loon zyn kindren heeft bereid

0
0

.

Boventekst:
Ter nagedachtenis van
de eerzame Tetje Harms,
wedw. Van wylen Ayolt Tonkes,
in leven kerkvoogd op de Meeden,
geboren den 15 january 1735
en overleden den 15 january 1813

Grafgedicht:
Ter nagedachtenis van
de eerzame Tetje Harms,
wedw. Van wylen Ayolt Tonkes,
in leven kerkvoogd op de Meeden,
geboren den 15 january 1735
en overleden den 15 january 1813

0
0

.

Boventekst:
LUITJEN L. BOUMAN
GEBOREN DEN 17 MEI 1812
OVERLEDEN DEN 1 DECEMBER 1837

Grafgedicht:
HIER RUST EEN OUDERLIEVEND KIND,
EEN JONGELING, VAN ELK BEMIND
EEN CHRISTEN, DIE ALS CHRISTEN LEEFDE
EN IMMER NAAR VOLMAKING STREEFDE
DE HOOP VAN HEM EENS WEER TE VINDEN
BIJ AL DE VROOM GESTORVEN VRINDEN.
DIE HOOP DIE LEENIGT ONZE SMART
DIE HOOP GEEFT TROOST AAN 'T BLOEDEND HART

0
0

.

Boventekst:
Zwaantje Luitjens Bouwman
ge. 4 april 1818, overl. 5 aug. 1845
echtgenoote van
Nanno Hommes Tonkens

Grafgedicht:
Hier rust een een brave gade en moeder,
Aan echtvriend, vader, zusters, broeder
En zoon in 's levens bloei ontrukt,
Haar zuigeling van negen weken,
Weldra aan vreemde borst bezweken,
Wordt ook door dezen steen gedrukt.

0
0

.

Hier rust mijn
dierbre vrouw,
Mijn veel
beminde Gade.
Zij leefde voor
den Heer,
Maar niet
voor deze aard

0
0

.

Den vrede had hij lief
van ganscher harte
En menschenmin
was hem een grote deugd
Op God vertrouwde hij
in alle leed en smarte
God dankte hij voor
iedre levensvreugd

0
0

.

O God wat zijn
het harde slagen
Te missen zulke
liefdepanden.
Maar ach het was
Uw welbehagen
Gij hebt ons leven
in Uw handen

0
0

.

IK HEB DEN GOEDEN STRIJD
GESTREDEN, MIJN LOOPBAAN
AFGELEGD, HET GELOOF
BEWAARD
THANS IS MIJ WEGGELEGD DE
KROON DER GERECHTIGHEID
VELEN STERVEN PLOTSELING
EN ONVERWACHT
WANT DE ZOON DES MENSCHEN
ZAL KOMEN OP EEN UUR
DAT MEN ER NIET AAN DACHT

0
0

.

HIER RUST HAAR
STOFLIJK DEEL
IN TLEVEN LEED ZIJ VEEL
VERTROUWDE OP
HAAR GOD. VERWACHT
ZIJ BETER LOT

<< Vorige: Muntendam